O-NET ปรับใหม่ให้ 1 วิชามีข้อสอบ 6 ชุด เริ่มใช้ปีนี้ !!

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้โรงเรียนใช้คะแนน O-NET 20% ในการจบช่วงชั้น ป.6, ม.3 และม.6 ในปีการศึกษา 2555 นั้น ขณะนี้พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร ดังนั้น สทศ.จะเร่งประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบว่า ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะจัดสอบในเดือน ก.พ.56 มีความสำคัญต่อนักเรียนมาก โดย สทศ.จะเดินสายชี้แจงเรื่องนี้ทุกเวทีที่มีการประชุมของ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายการจัดสอบ O-NET แบบเข้มข้น โดยมีการเพิ่มชุดข้อสอบจากเดิมที่มี 2 ชุด จะเพิ่มเป็น 6 ชุด แต่รูปแบบข้อสอบยังเหมือนเดิม คือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ปรนัยหลายตัวเลือก และเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับช่องว่างและระบายลงในคำตอบ และรูปแบบอื่นๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ให้ระบายค่าตัวเลขที่เป็นคำตอบ และให้เลือกคำตอบมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละวิชาจะต้องมีไม่เกิน 2 รูปแบบ

ขณะที่ศูนย์สอบ ต้องตั้งกรรมการกลาง โดยครูที่สอนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ จะไม่ได้คุมสอบนักเรียนของตนเอง แต่จะต้องไปคุมสอบที่โรงเรียนอื่น โดย สทศ.จะดูแลจัดรถรับส่งให้ รวมถึงส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบมากขึ้น ส่วนกล่องข้อสอบ นั้นจะส่งถึงสนามสอบในวันสอบเท่านั้น สำหรับสนามสอบที่อยู่ห่างไกล จะมีศูนย์สอบย่อย เพื่อพักกล่องข้อสอบ โดยกล่องข้อสอบจะไม่ค้างอยู่ในสนามสอบเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ

ขอขอบคุณข้อมูล  http://www.dek-d.com/content/admissions/30315/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: