โครงสร้างรายวิชา

google      youtube     พสว.      สพม11

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 2

 

รหัสวิชา ส 31103                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                    เวลา  40  ชั่วโมง                       อัตราส่วนคะแนน 70:30

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

(100)

1 สังคมมนุษย์ 2.1ม.4/2 โครงสร้างทางสังคมมีสถาบันทางสังคมเป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมและมีส่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

6

7

2 วัฒนธรรมไทย 2.1   ม.4/5 วัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทยซึ่งจะต้องรู้จักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล

5

8

3 พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 2.1   ม.4/3 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกนั้น  ย่อมส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

5

7

4 สิทธิมนุษยชน 2.1   ม.4/4 ปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆทั้งในประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

5

8

สรุปภาพรวม/สอบกลางภาค

1

10

5 ระบอบการเมืองการปกครอง 2.2   ม.4/1ม.4/2

ม.4/3

การร่วมมือกันแก้ปัญหาการเมืองการปกครองและประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศเป็นส่วนสำคัญในการธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

6

24

6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2.2  ม.4/4 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามบทบาทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น  สามารถตรวจสอบได้โดยองค์กรอิสระและตรวจสอบโดยประชาชน  ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

5

7

7 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2.1  ม.4/1 การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญา  กฎหมายที่สำคัญของประเทศ และ

ข้อตกลงระหว่างประเทศย่อมส่งผลดีความสงบเรียบร้อยในสังคมระดับประเทศและระดันสังคมโลก

5

9

สรุปทบทวนภาพรวม/สอบปลายภาค

2

20

รวมทั้งภาคเรียน

40

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: