คำอธิบายรายวิชา

google    youtube     พสว.       สพม11

  

                     คำอธิบายรายวิชา                                                                                  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา          วิชา สังคมศึกษา 2          

 วิชา พื้นฐาน  รหัสวิชา  ส 31103    จำนวน1.0หน่วยกิจ       

จำนวน 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                   

             ศึกษา วิเคราะห์  ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ   การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และเลือกรับวัฒนธรรมสากล  สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา   บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศไทย  การเมือง  การปกครอง  การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ  การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  การศึกษาเศรษฐกิจ สังคม ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การใช้อำนาจรัฐกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว  กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา  กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย  กฎหมายอื่นที่สำคัญ  ข้อตกลงระหว่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                       

           เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก                                                                                                                                                             

 มาตรฐานตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                           

 รหัสตัวชี้วัด

ส 2.1       ม.4/1      ม.4/2       ม.4/3       ม.4/4       ม.4/5                                                       

ส 2.2        ม.4/1      ม.4/2        ม.4/3      ม.4/4

รวมทั้งหมด   9 ตัวชี้วัด

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: